Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KOMpraktijk
Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2016.

1. VERTROUWELIJKHEID
Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vooraf of tijdens een training of sessies verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld in administratie en tijdens en na uitvoering van training en therapie.

2. INSCHRIJVING
Deelnemers zijn ingeschreven wanneer ze via het aanmeldingsformulier te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training, met de vraag of KOMpraktijk de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen. Zij geven hiermee tevens te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING
De inschrijving is altijd afhankelijk van de uitslag van het intake/kennismakingsgesprek, voorafgaande aan een training. De factuur wordt gestuurd na het intakegesprek.

4. BETALINGSVOORWAARDEN
Deelnamekosten worden betaald nadat de factuur is ontvangen. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat KOMpraktijk dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Bij creditering zal KOMpraktijk de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

5. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN
Annuleren kan schriftelijk, of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
2. Bij annulering tot 2 weken voor de start van het programma wordt 100,= administratie-kosten gerekend.
3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
4. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan KOMpraktijk), wordt slechts 100,= administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

6. AFGELASTEN OF VERZETTEN VAN TRAININGEN
KOMpraktijk heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsavonden, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training of trainingsbijeenkomst vanwege te weinig aanmeldingen, worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats, mocht er al zijn betaald.

7. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN
Afspraken voor individuele therapiesessies dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms/app. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (75,= per sessie). Indien KOMpraktijk een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor de volgende therapiesessie 75,= korting verleend.

8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN
In overleg worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden de algemene voorwaarden aanvaard.

9. ALGEMENE OPMERKINGEN
9.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KOMpraktijk.
9.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
9.3 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
9.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van KOMpraktijk. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de onafhankelijke klachtencommissie van de VMBN (zie pt.11)

10. MOGELIJKHEID TOT TOELATING AAN OPLEIDINGEN TOT MINDFULNESS-EN COMPASSIETRAINER
Het gevolgd hebben van de mindfulnesstraining (MBSR) bij KOMpraktijk geeft de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding tot mindfulnesstrainer aan het Instituut voor Mindfulness (IVM) o.l.v. Johan Tinge.
Het gevolgd hebben
van de compassietraining (MBCT) bij KOMpraktijk geeft de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding tot compassietrainer aan het IVM o.l.v. Frits Koster en Eric v.d. Brink.

11. KLACHTENREGLEMENT
KOMpraktijk hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werkt ze voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van OM, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om me hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.
1. Indienen van een klacht. Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kan komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij me indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw W.Oldenhof.
2. Verloop van de klachtenprocedure
• De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
• Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
• KOMpraktijk streeft ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïn-formeerd.
• Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van KOMpraktijk een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. KOMpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
3. Beroepsmogelijkheid
Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stelt KOMpraktijk voor om uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). De klachtenregeling van de VMBN is te vinden op http://www.vmbn.nl/organisatie.
4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor KOMpraktjk worden door KOMpraktijk correct afgehandeld.
5. Bewaartermijn
Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

12. COPYRIGHT EN RECHTEN
Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, van KOMpraktijk (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Willeke Oldenhof/KOMpraktijk en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.kompraktijk.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Kompraktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 273257282234. Eigenaar is mevrouw drs. Willeke Oldenhof, IVM/VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer, supervisor LVSC en geestelijk verzorger.

ADRESGEGEVENS:
KOMpraktijk
Rijnzichtlaan 23
3981 BS Bunnik
Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Willeke Oldenhof

 

FOTO KOM PRSG-0034

Reacties zijn uitgeschakeld.