Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van KOMpraktijk
I. Algemeen
I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
ii. Opdrachtnemer: A.Vermeulen en/of W. Oldenhof, gevestigd te Bunnik KOMpraktijk levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.
iii. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
iv. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
v. Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van KOMpraktijk aan de opdrachtgever.

II. Toepasbaarheid
I. De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

III. Totstandkoming van de overeenkomst
I. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
II. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.

IV. Offertes
I. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
II. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
III. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

V. Verplichting van de opdrachtgever
I. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
II. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
III. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
IV. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

VI. Geheimhouding
I. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
II. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de counselor en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen counselor en cliënt.
III. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
IV. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
V. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

VII. Honorarium, kosten, tarieven
I. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
II. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
III. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
IV. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
V. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
VI. Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.

VIII. Betaling
I. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
II. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
III. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
IV. Betalingen door privé-cliënten dienen tijdens de sessie contant te worden voldaan.

IX. Reclames
I. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatief waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.
II. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
III. In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
IV. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

X. Leveringstermijn
I. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

XI. Opzegging en annulering
I. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
II. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
III. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
IV. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
c. bij liquidatie van zijn bedrijf
V. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

XII. Aansprakelijkheid
I. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht.
II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

XIII. Overmacht
I. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
II. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

XIV. Vervaltermijn
I. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

XV. Toepasselijk recht
I. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
II. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
III. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de therapeut is aangesloten, dan is de therapeut gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

K.v.K. nr. 57282234

__________________________________________________________________

ALGEMENE VOORWAARDEN KOMpraktijk specifiek mbt Mindfulness- en Compassietrainingen.
Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2016.

1. VERTROUWELIJKHEID
Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vooraf of tijdens een training of sessies verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld in administratie en tijdens en na uitvoering van training en therapie.

2. INSCHRIJVING
Deelnemers zijn ingeschreven wanneer ze via het aanmeldingsformulier te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training, met de vraag of KOMpraktijk de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen. Zij geven hiermee tevens te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING
De inschrijving is altijd afhankelijk van de uitslag van het intake/kennismakingsgesprek, voorafgaande aan een training. De factuur wordt gestuurd na het intakegesprek.

4. BETALINGSVOORWAARDEN
Deelnamekosten worden betaald nadat de factuur is ontvangen. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat KOMpraktijk dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Bij creditering zal KOMpraktijk de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

5. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN
Annuleren kan schriftelijk, of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
2. Bij annulering tot 2 weken voor de start van het programma wordt 100,= administratie-kosten gerekend.
3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
4. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan KOMpraktijk), wordt slechts 100,= administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

6. AFGELASTEN OF VERZETTEN VAN TRAININGEN
KOMpraktijk heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsavonden, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training of trainingsbijeenkomst vanwege te weinig aanmeldingen, worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats, mocht er al zijn betaald.

7. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN
Afspraken voor individuele therapiesessies dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms/app. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (90,= per sessie). Indien KOMpraktijk een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor de volgende therapiesessie 90,= korting verleend.

8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN
In overleg worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden de algemene voorwaarden aanvaard.

9. ALGEMENE OPMERKINGEN
9.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KOMpraktijk.
9.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
9.3 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
9.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van KOMpraktijk. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de onafhankelijke klachtencommissie van de VMBN (zie pt.11)

10. MOGELIJKHEID TOT TOELATING AAN OPLEIDINGEN TOT MINDFULNESS-EN COMPASSIETRAINER
Het gevolgd hebben van de mindfulnesstraining (MBSR) bij KOMpraktijk geeft de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding tot mindfulnesstrainer aan het Instituut voor Mindfulness (IVM) o.l.v. Johan Tinge.
Het gevolgd hebben van de compassietraining (MBCT) bij KOMpraktijk geeft de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding tot compassietrainer aan het IVM o.l.v. Frits Koster en Eric v.d. Brink.

11. KLACHTENREGLEMENT
KOMpraktijk hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werkt ze voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van KOMpraktijk, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om me hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.
1. Indienen van een klacht. Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kan komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij me indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw W.Oldenhof.
2. Verloop van de klachtenprocedure
• De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
• Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
• KOMpraktijk streeft ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
• Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van KOMpraktijk een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. KOMpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
3. Beroepsmogelijkheid
Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stelt KOMpraktijk voor om uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). De klachtenregeling van de VMBN is te vinden op http://www.vmbn.nl/organisatie.
4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor KOMpraktjk worden door KOMpraktijk correct afgehandeld.
5. Bewaartermijn
Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

12. COPYRIGHT EN RECHTEN
Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, van KOMpraktijk (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Willeke Oldenhof/KOMpraktijk en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.kompraktijk.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Kompraktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 273257282234. Eigenaar is mevrouw drs. Willeke Oldenhof, IVM/VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer, supervisor LVSC en geestelijk verzorger.

ADRESGEGEVENS:
KOMpraktijk
Rijnzichtlaan 23
3981 BS Bunnik
Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Willeke Oldenhof

 

FOTO KOM PRSG-0034

Reacties zijn uitgeschakeld.